Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Email Drukuj PDF

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021.

OA.2611.26.2020 usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości około 16700

SP.2611.13.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

SP.2611.12.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

SP.2611.11.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

SP.US.2611.6.2020 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

OA.2611.25.2020 - Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem

OA.2611.24.2020 - usługa zakupu w 2021 r. ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.23.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych

SP.2611.10.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.9.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.US.2611.5.2020 - realizacja usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”

OA.2611.22.2020 - dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych

OA.2611.21.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych na potrzeby pieczy zastępczej

OA.2611.20.2020- realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OA.2611.19.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

SP.2611.8.2020 Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni”

SP.2611.7.2020 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników MOPR w Toruniu

OA.2611.18.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR

OA.2611.17.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez MOPR w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ...

OA.2611.16.2020 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OA.2611.15.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego

OA.2611.14.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

SP.2611.6.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.13.2020 - świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

OA.2611.12.2020 - świadczenie usług przez animatora zajęć dla dzieci w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

OA.2611.11.2020 - świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r..

SP.2611.5.2020 - Zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.

SP.US.2611.4.2020 - organizacja szkoleń, staży i pośrednictwa pracy w ramach projektu ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej".

OA.2611.10.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia pomieszczenia socjalnego przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu

OA.2611.9.2020 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień

OA.2611.8.2020 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług

OA.2611.7.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a/114 w Toruniu.

SP.2611.4.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (3)

SP.2611.3.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

SP.2611.2.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych w związku z realizacją projektu

OA.2611.6.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

SP.US.2611.3.2020 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”

OA.2611.5.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a w Toruniu.

SP.US.2611.2.2020 - usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu.

SP.US.2611.1.2020 - usługa realizacji aktywizacji zawodowej dla 16 osób projekt pn. Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

OA.2611.4.2020 - przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.

SP.2611.1.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (2)

OA.2611.3.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesamodzielnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.2.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.1.2020 - usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa

OA.2611.43.2019 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej.

SP.US.2611.20.2019 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 32 osób, projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

SP.2611.7.2019 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

OA.2611.42.2019 - zakup obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

SP.2611.6.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.41.2019 - zakup obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych.

OA.2611.40.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „ Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.39.2019 - zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

OA.2611.38.2019 na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OA.2611.37.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli oraz oświetlenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej)

SP.US.2611.19.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

SP.US.2611.18.2019 - Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej

OA.2611.36.2019 - wykonywanie czynności przez terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 16 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019

OA.2611.35.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu RTV i AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej)

OA.2611. 34 .2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem

SP.US.2611.17.2019 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

SP.US.2611.16.2019 - - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka)

SP.US.2611.15.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

SP.US.2611.14.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej

SP.US.2611.13.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa

SP.US.2611.12.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OA.2611.33.2019 - świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 8 osób starszych w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych na terenie Gminy Miasta Toruń.

OA.2611.32.2019 - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

OA.2611.31.2019 - przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

OA.2611.30.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych

OA.2611.29.2019 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

OA.2611.28.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych

OA.2611.27.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej (jako rozszerzenie usług opiekuńczych) dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby

OA.2611.26.2019 - zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę

OA.2611.25.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

OA.2611.24.2019 - usługa restauracyjna i cateringowa dla uczestników spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

SP.US.2611.10.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach KIS przy MOPR w Toruniu programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

SP.US.2611.9.2019 - świadczenie usług wsparcia w ramach KIS przy MOPR w Toruniu program MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

OA.2611.23.2019 - Usługa - catering w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

SP.US.2611.8.2019 - Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

SP.US.2611.7.2019 - Świadczenie usług w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

SP.UP.2611.6.2019 Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

OA.2611.22.2019 - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób

SP.US.2611.5.2019 - Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób w ramach projektu z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

SP.2611.5.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektu: „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

OA.2611.21.2019 - usługa realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób.

SP.2611.4.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych: „Rodzina w Centrum 2".

SP.US.2611.4.2019 - Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, projekt pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

OA.2611.20.2019 - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń”.

OA.2611.19.2019 - przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

OA.2611.18.2019 - organizacja i przeprowadzenie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miasta Toruń

OA.2611.17.2019 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji ...

OA.2611.16.2019 - Dostawa, instalacja i konfiguracja 12 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 10,1” typu notebook z oprogramowaniem, stacją dokującą (klawiaturą), myszką i torbą do przechowywania”

SP.US.2611.3.2019 - USŁUGA SZKOLENIOWA „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – ART.”

SP.2611.3.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P

OA.2611.15.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych.

OA.2611.14.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych.

OA.2611.11 .2019 Organizacja na terenie kraju - w roku 2019 - wypoczynku letniego dla 160 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

SP.US.2611.2.2019 świadczenie usług przez psychologa w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

OA.2611.13.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych.

OA.2611.12.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć Boccia z osobami niepełnosprawnymi przez instruktora sportu/instruktora rekreacji ruchowej, w wymiarze 15 godzin zegarowych.

SP.2611.2.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P

SP.US.2611.1.2019 usługa realizacji szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, ze środków EFS w ramach RPO WK-P na 2014–2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

OA.2611.10.2019 - Przedmiotem zamówienia jestprzeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z policjantem, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym”

OA.2611.9.2019 - Przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z rehabilitantem/fizjoterapeutą, w wymiarze 19 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym"

OA.2611.8.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z lekarzem, w wymiarze 6 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym”

OA.2611.7.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z policjantem, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny se-nior w środowisku lokalnym”

OA.2611.6.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z rehabilitantem/fizjoterapeutą, w wymiarze 19 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisk

OA.2611.5.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z dietetykiem, w wymiarze 4 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym"

OA.2611.4.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z lekarzem, w wymiarze 6 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym”

OA.26.11.3.2019 - Dostawa. instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

SP.2611.1.2019 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OA.2611.2.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – w wymiarze 160 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019.

OA.2611.1.2019 - Wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 roku.

OA.2611.32.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych

OA.2611.31.2018 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

SP.US.2611.12.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta

SP.2611.24.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.30.2018 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej przez dwie trenerki.

OA.2611.29.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych

OA.2611.28.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.27.2018 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby MOPR w Toruniu

OA.2611.26.2018 - usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy

SP.US.2611.11.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P

SP.US.2611.10.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"EFS RPO WK-P Poddziałanie9.1.2

SP.2611.23.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych POWER

SP.2611.22.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych RPO

OA.2611.25.2018 - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów MOPR

SP.2611.21.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.24.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

OA.2611.23.2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

SP.2611.20.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.19.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektu EFS POWER

OA.2611.22.2018 - szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

SP.2611.18.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.21.2018 - Świadczenie usług przez psychologa

SP.US.2611.9.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"

SP.US.2611.8.2018 usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w związku z realizacją projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” 9.1.1

SP.US.2611.7.2018 - świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

OA.2611.20.2018 - Świadczenie usług przez psychologa

OA.2611.19.2018 - Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków raz dziennie dla 10 osób - uczestników Kl. Samopomocy na Podgórzu

SP.2611.17.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.18.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – warsztatów psychoedukacyjnych.

OA.2611.17.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy.

OA.2611.16.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę.

SP.US.2611.6.2018 przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4

SP.US.2611.5.2018 przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4

OA.2611.15.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – warsztatów psychoedukacyjnych.

OA.2611.14.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie psychoterapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych.

OA.2611.13.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji lekarskich.

OA.2611.12.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.

OA.2611.11.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę.

OA.2611.10.2018 - zamówienie na usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług

SP.2611.16.2018 dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

OA.2611.9.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonywanie czynności psychologa.

OA.2611.8.2018 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa.

OA.2611.7.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - wykonywanie czynności specjalisty psychoterapii.

SP.2611.15.2018 dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

SP.2611.14.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

OA.2611.6.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - świadczeniu usług psychologicznych.

SP.US.2611.4.2018 realizacja kursów językowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.13.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum" ze środków EFS

OA.2611.5.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychoterapeutę

OA.2611.4.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę

OA.2611.3.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

OA.2611.2.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - świadczeniu usług psychologicznych.

OA.2611.1.2018 Organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

SP.US.2611.3.2018 organizacja 21 spotkań edukacyjnych, dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

SP.US.2611.2.2018 realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób w ramach projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.12.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.11.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.10.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.US.2611.1.2018 realizacja szkoleń / kursów zawodowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.9.2018 Realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie do 30 czerwca 2019 r. 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gmienie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.8.2018 Przygotowywanie i dostarczanie (dowóz) od poniedziałku do piątku, w okresie do 31.07.2018 dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!” EFS RPO WK-P

SP.2611.7.2018 Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.6.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.5.2018 Realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 13 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gmienie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.4.2018 Realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.3.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum"

SP.2611.2.2018 meble biurowe wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów EFS

SP.2611.1.2018 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na potrzeby realizacji projektów EFS

OA.2611.15.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.14.2017 - usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

OA.2611.13.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OA.2611.12.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu.

OA.2611.11.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OA.2611.10.2017 - na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR Toruń.

OA.2611.9.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.8.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

OA.2611.7.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.6.2017 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.5.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.4.2017 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji (2.5 / 9.3.2 RUS)

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego

Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci.

Zamówienie na usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 10 obiadów raz dziennie dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamówienie na usługi polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę obiadów 2016

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2016

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji /2015/

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Batorego /2015/

Zamówienie na dostawę węgla dla podopiecznych MOPR w 2016.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego/2/ 2015.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2015.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2015.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego/2/ 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 2014.

Zamówienie na dostawę obiadów 2015.

Zamówienie na dostawę węgla 2015.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów - Schematom STOP.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów i szkoleń.

Zamówienie na usługę szkoleniową.

Zamówienie na organizację wyjazdu integracyjnego - Schematom STOP.

Zamówienie na warsztaty wizażu 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Schematy 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego/2/ 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2014.

Zamówienie na przeszkolenie i udzielenia wsparcia - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/- program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę mebli - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na organizację wypoczynku dla dzieci w 2014 roku.

Zamówienie na usługę sprzątania w siedzibie MOPR w Toruniu w 2014roku

Zamówienie na organizowanie pogrzebów na terenie miasta Torunia w 2014roku

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową w roku 2014

Zamówienie na zakup zestawów obiadowych dla klientów MOPR w roku 2014

Zamówienie na dostawę węgla w 2014 roku do miejsca zamieszkania klientów MOPR w Toruniu

Zamówienie na szkolenia dla beneficjentów MOPR w roku 2011

Zamówienie na wypoczynek letni dla dzieci w roku 2011

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Zamówienie na dostawę obiadów w latach 2010-2012

Zamówienie na dostawę węgla 2010-2012

Zmieniony: piątek, 15 stycznia 2021 23:43  
Statystyki:
Kto jest online: