Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro

Email Drukuj PDF

 

OA.2610.32/2020 – regularna obsługa, konserwacja i serwisowanie urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Toruniu

Zapytanie ofertowe nr 32/2020 – regularna obsługa, konserwacja i serwisowanie urządzeń dźwigowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Toruniu”

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610. 31.2020 - dostawa: 10 000 rękawiczek winylowych; 10 000 maseczek jednorazowych; 100 litrów płynów dezynfekujących

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Część I – 10 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych (tj. 100 opakowań x 100 sztuk)
Część II - 10 000 maseczek jednorazowego użytku , tj. 200 opakowań po 50 sztuk;
Część III – 100 litrów płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni , pakowanych po 0,5 litra

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Wyjasnienia treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III spośród pozostałych ofert


OA.2610. 30.2020 - dostawa: 10 000 rękawiczek winylowych; 10 000 maseczek jednorazowych; 200 litrów płynów dezynfekujących

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Część I – 10 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych (tj. 100 opakowań x 100 sztuk);
Część II - 10 000 maseczek jednorazowego użytku , tj. 200 opakowań po 50 sztuk;
Część III – 200 litrów płynów dezynfekujących, pakowanych po 5 litrów ( tj. 40 opakowań po 5 litrów).

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w części I zapytania ofertowego


OA.2610.29.2020 - dostawa i montaż drzwi aluminiowych ciepłych zewnętrznych wraz ze stałym świetlikiem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi aluminiowych ciepłych zewnętrznych wraz ze stałym świetlikiem w budynku przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Rysunek konstrukcji

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.27.2020 - prowadzenie kompleksowej obsługi MOPR w Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wzór kwestionariusza

Załącznik nr 6 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.26 - świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.26.2020, którego przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - PSTN

Załącznik nr 2 - ISDN

Załącznik nr 3 - oferta

Załącznik nr 4 - wyliczenie kosztów

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - wykaz zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.25 - kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.25.2020, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 4 - lista drukarek

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załącznik nr 6 - projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.24.2020 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.24. 2020, którego przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.23.2020 -  zorganizowanie na terenie Gminy Miasta Toruń w roku 2021 - zorganizowanie dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.23.2020, którego przedmiotem jest zorganizowanie na terenie Gminy Miasta Toruń w roku 2021 dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.22.2020 - świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2021

Zapytania ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2021, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Słowackiego 118a oraz na terenie miasta Torunia.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.21.2020 -  wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Zakres prac remontowych

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.20.2020 -  wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Zakres prac remontowych

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

OA.2610.19.2020 - dostawa 29 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych

OA.2610.19.2020 - zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa 29 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.18.2020 - usługa obsługi informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu  w związku z realizacją projektu „Aktywny senior”

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.18.2020, którego przedmiotem jest usługa obsługi informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Aktywny senior” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk Oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu umożliwiającego dokonanie oceny

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.17.2020 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027” oraz narzędzia on-line służącego do agregowania danych pozyskiwanych od realizatorów zadań wpisujących się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk Oferty

Załącznik nr 2 - Wzór druku Kosztorys

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dokumentów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.16.2020 - „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027”

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027” oraz narzędzia on-line służącego do agregowania danych pozyskiwanych od realizatorów zadań wpisujących się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dokumentów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.15.2020 - dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania
Załącznik nr 2 - Oferta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.14.2020 - przeprowadzka

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Wykaz przedmiotów
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 -Oświadczenie
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.13.2020 - tabliczki przydrzwiowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 85 tabliczek przydrzwiowych z wymienną treścią w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 118 a i 114 w Toruniu.

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 - Oferta

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.12.2020 - przeprowadzka

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Wykaz przedmiotów
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 -Oświadczenie
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

OA.2610.11.2020-tablice-informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 118 a i 114 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.10.2020 - prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - Wzór kwestionariusza osobowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.9.2020 - dostawa i montaż wyposażenia toalet

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami wyposażenia toalet w siedzibie przy ul. Słowackiego 118 a oraz Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Ogólne warunki umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.8.2020 - dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami wyposażenia toalet

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego,  pełnowartościowego wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami wyposażenia toalet w siedzibie przy ul. Słowackiego 118 a oraz Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Ogólne warunki umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

SP.2610.4.2020 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.3.2020 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2 – II etap”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2 – II etap”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.7.2020 - kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń, tj. pomiędzy :
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Słowackiego 114 i 118a w Toruniu;
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82-84 w Toruniu;
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Klonowica 19 w Toruniu;
ul. Klonowica 19 w Toruniu i ul. Słowackiego 114 i 118a w Toruniu;
Usługa obejmuje demontaż i montaż mebli biurowych, przenoszenie mebli biurowych, dokumentów (w tym m.in. segregatorów i teczek), urządzeń i sprzętów oraz ich transport.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wykaz przedmiotów

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

SP.2610 2 2020 - Usługa kompleksowej organizacji 3 środowiskowych imprez integracyjnych

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji 3 środowiskowych imprez integracyjnych dla 30 osób każda, w ramach których odbędą się warsztaty artystyczne, w toku realizacji projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- część I - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Tworzenie świec sojowych",

- część II - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Robimy kokedamy!",

- część III - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Naturalne kosmetyki",

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przedmiotu ekonomii

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.1.2020 Nazwa zamówienia „Kolorowa ma spódnica, folklor dzisiaj mnie zachwyca!” w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT


 

Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Formularz ofertowy

Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
OA.2610.6.2020 - dostawa 65 cyfrowych, systemowych telefonów IP (aparatów telefonicznych VoIP)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 cyfrowych, systemowych telefonów IP (aparatów telefonicznych VoIP)

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - wzór - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
OA.2610.5.2020 - usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Curie- Skłodowskiej 82-84 w Toruniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Curie- Skłodowskiej 82-84 w Toruniu ( Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego).

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - wzór - formularz oferty
Załącznik nr 2 - wykaz usług
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - mapa poglądowa
Informacja o nieudzieleniu zamówienia


OA.2610.4.2020 - usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Curie- Skłodowskiej 82-84 w Toruniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Curie- Skłodowskiej 82-84 w Toruniu ( Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego).


Treść zapytania
Załącznik nr 1 - wzór - formularz oferty
Załącznik nr 2 - wykaz usług
Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Załącznik do wyjaśnienia

Informacja o nieudzieleniu zamówieniaOA.2610.3.2020 - inspektor nadzoru

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór formularza

Załącznik nr 4 - wzór kwestionariusza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOA.2610.2.2020 - przedłużenie 120 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 120 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na okres 24 miesięcy.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOA.2610.1.2020 - dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1 600 litrów do końca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest OA.2610.1.2020 - dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1 600 litrów do końca 2020 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Oferta
Informacji o nieudzieleniu zamówienia
OA.2610.22.2019 -  usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej na terenie Gminy Miasta Toruń.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w cz. I oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. IIOA.2610.21.2019 - kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść_zapytania.pdf
Załącznik_nr_1_-_formularz_oferty.docx
Załącznik_nr_2_-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.docx
Załącznik_nr_3_-_wykaz_usług.docx
Załącznik_nr_4_-_lista_drukarek_w_MOPR.docx
Załącznik_nr_5_-_oświadczenie.docx
Załącznik_nr_6_-_projekt_umowy.pdf

Wyjaśnienie treści zapytania

Załącznik nr 2 - zmieniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja z dnia 14.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OA.2610.20.2019 - zamówienie na kalendarze

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 kalendarzy dziennych w formacie A 5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ulotka

Załącznik nr 3 - logotypy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertySP.2610.43.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE - w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego. Organizacja działań integracyjnych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz otoczenia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Formularz ofertowy

Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
SP.2610.42.2019 - kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. ,,Wigilia” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

SP.2610.42.2019 - kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. ,,Wigilia” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza konkurencyjnosci

Treść zapytania

Nowa treść ogłoszenia

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Formularz ofertowy

Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.41.2019 - Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części, projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

SP.2610.41.2019 - Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części: Część I kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Stroiki Bożonarodzeniowe” Część II kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Ozdoby Bożonarodzeniowe” Część III kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Bombki Choinkowe” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza konkurencyjnosci

Treść zapytania

Nowa treść ogłoszenia

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Formularz ofertowy

Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.19.2019 - kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść_zapytania.pdf
Załącznik_nr_1_-_formularz_oferty.docx
Załącznik_nr_2_-_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.docx
Załącznik_nr_3_-_wykaz_usług.docx
Załącznik_nr_4_-_lista_drukarek_w_MOPR.docx
Załącznik_nr_5_-_oświadczenie.docx
Załącznik_nr_6_-_projekt_umowy.docx
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

SP.2610.40.2019 - organizacja wydarzenia pn. „Święta tuż tuż”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” .

SP.2610.40.2019 - organizacja wydarzenia pn. „Święta tuż tuż”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach. ZIT.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220361#

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OA.2610.18.2019, którego przedmiotem jest zorganizowanie w roku 2020, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych

OA.2610.18.2019, którego przedmiotem jest zorganizowanie w roku 2020, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1473) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.39.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE - w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego. Organizacja działań integracyjnych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz otoczenia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

SP.2610.38.2019 - Organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający. Działania integracyjne kierowane są do uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz otoczenia.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.17.2019- świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2020, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2020, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka – obecnie przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.37.2019 - organizacja środowiskowych imprez integracyjnych „Magiczne Mikołajki”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Celem wydarzeń jest uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i troska oraz wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.Warsztaty skierowane są do uczestników projektu "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218826

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.16.2019 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić  sprawienie  pogrzebu

Świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1473) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.36.2019 - organizacja warsztatów pn. „ABC stylizacji” projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” z EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów pn. „ABC stylizacji”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu ekonomii

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.35.2019 - organizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin pn. Jesienne zabawy projekt „W RODZINIE SIŁA!” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych pn. Jesienne zabawy w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu ekonomii

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.34.2019 - organizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin pn. Jesienne zabawy projekt „W RODZINIE SIŁA!” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych pn. Jesienne zabawy w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o unieważnieniu

 


 

SP.2610.33.2019 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.32.2019 - organizacja inicjatywy lokalnej pn. „Piknik country” projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

organizacja inicjatywy lokalnej pn. „Piknik country” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.31.2019 - organizacja wydarzenia pn. „Toruńskie gry i opowieści" – impreza kierowana do 15 uczestników projektu, której celem głównym jest zintegrowanie beneficjentów projektu ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzenia pn. „Toruńskie gry i opowieści" – impreza kierowana do 15 uczestników projektu, której celem głównym jest zintegrowanie beneficjentów projektu ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Wykaz osób
Oświadczenie dotyczące podmiotu
Oświadczenie dotyczące RODO
Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór
Umowa - wzór
Unieważnienie


 

SP.2610.30.2019 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na budynki użyteczności publicznej i usług wraz z zagospodarowaniem terenu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Unieważnienie

 


 

SP.2610.29.2019 - Pocztówka z wakacji - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych projekt „W RODZINIE SIŁA!” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Pocztówka z wakacji - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.28.2019 - Piknik country - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych, projekt „W RODZINIE SIŁA!” z EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Piknik country - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.27.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia „Piknik rodzinny" z podziałem na 3 części projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Piknik rodzinny”, z podziałem na 3 części: Część I – Piknik rodzinny I Część II – Piknik rodzinny II Część III – Piknik rodzinny III w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.3

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące podmiotu

Oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.26.2019 - Nazwa zamówienia: Zwiedzamy zakątki Torunia projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Nazwa zamówienia: Zwiedzamy zakątki Torunia w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.25.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod „Muzyczne śniadanie na trawie” projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Muzyczne śniadanie na trawie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.24.2019 Wakacyjna przygoda - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych projekt „W RODZINIE SIŁA!” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Przedmiotem zamówienia jest: Wakacyjna przygoda - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.23.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Sport to zdrowie – w zdrowym ciele, zdrowy duch” projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Sport to zdrowie – w zdrowym ciele, zdrowy duch”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.22.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Łączymy pokolenia” projekt „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Łączymy pokolenia”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.21.2019 - kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Domowe sposoby na piękno” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Domowe sposoby na piękno” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.20.2019 - kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Zrób to sam – zabiegi na twarz i ciało” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Zrób to sam – zabiegi na twarz i ciało” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.19.2019 - kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Naturalne kosmetyki – szczęśliwa skóra” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Naturalne kosmetyki – szczęśliwa skóra” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza_konkurencyjnosci

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.14.2019 - dostawa sprzętu sportowego w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  sportowego  w  związku  z  realizacją projektu  „Zdrowo  i  wesoło  vol.  3”  nr  grantu:  1/G/2018/03  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  11.  Rozwój  Lokalny Kierowany  przez  Społeczność  Działania  11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.18.2019 - przygotowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu planowanego do złożenia w konkursie Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19 w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WK-P 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Podgórskiej 2”, planowanego do złożenia w konkursie Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

 


 

SP.2610.17.2019 - kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. „Pirackie skarby” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej podczas której planowane jest ognisko połączone z zajęciami animacyjnymi i sportowymi pt. „Pirackie skarby” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.16.2019 - Pirackie skarby - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. Podczas zajęć planowane jest ognisko połączone z zajęciami animacyjnymi i sportowymi pt. „ Pirackie skarby”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.15.2019 - Kompleksowa organizacja spotkań pod nazwą: „Kulturalne lato”, w ramach „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja cyklu spotkań pod nazwą: „Kulturalne lato”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne .

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.13.2019 - usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze: 30 godzin zegarowych w 2019 r.

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze: 30 godzin zegarowych w 2019 r.

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

SP.2610.14.2019 - kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. „Pirackie skarby” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. „Pirackie skarby” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Baza konkurencyjności ogłoszenie nr 19509

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

SP.2610.13.2019 - Kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach EFS

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych pod nazwą "Pirackie skarby" w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Baza konkurencyjności ogłoszenie nr 19469

Baza konkurencyjności ogłoszenie nr 19469 zmiana 1

Baza konkurencyjności ogłoszenie nr 19469 zmiana 2

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

SP.2610.12.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Stylowy pracownik”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Stylowy pracownik”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 

 

SP.2610.11.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Zrób to sam – warsztaty stolarskie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT” EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Zrób to sam – warsztaty stolarskie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
OA.2610.12.2019 - wykonywanie usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń”

Przedmiot zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze: 30 godzin zegarowych w 2019 r.

 

 

 

 

 

Treść zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

SP.2610.10.2019 - kompleksowa organizacja cyklu spotkań pod nazwą „Gramy w zielone”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja cyklu spotkań pod nazwą „Gramy w zielone”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.9.2019 - kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Stylowy pracownik” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Stylowy pracownik” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór

Umowa - wzór

Unieważnienie

 


 

OA.2610.11.2019 dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butelkowanej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.8.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” ze środków EFS RPO WK–P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.7.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” ze środków EFS RPO WK–P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

SP.2610.6.2019 - Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części: Część I – warsztaty artystyczne „Wieńce Wielkanocne”, Część II – warsztaty artystyczne „Stroiki Wielkanocne”, Część III – warsztaty artystyczne „Szklane Ogrody” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 16568

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.5.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Wielkanocne dekoracje - warsztaty”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzenia „Wielkanocne dekoracje -warsztaty”, dzięki któremu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nauczą się tworzenia efektownych ozdób wielkanocnych i rozwiną swoją kreatywność. Podczas warsztatów, poprzez organizację różnorodnych zajęć plastycznych, uczestnicy nabędą umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Wydarzenie kładzie nacisk na rozwój inwencji twórczej u każdego z uczestników oraz integrację osób biorących w nich udział. Planowane są jednodniowe warsztaty wielkanocne dla dorosłych i dzieci, w dwóch grupach wiekowych. Ozdoby wykonane na zajęciach zostaną przekazane uczestnikom, aby pięknie zdobić mieszkanie na Wielkanoc.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

OA.2610.10.2019 -  usługa dostępu do Internetu bezprzewodowego w budynku przy ul. Mickiewicza 55 w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu bezprzewodowego w budynku przy ul. Mickiewicza 55 w Toruniu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

SP.2610.4.2019 - Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 RPO WK-P

Przedmiotem zamówienia jest Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na budynki użyteczności publicznej i usług wraz z zagospodarowaniem terenu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

SP.2610.3.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Warsztaty twórcze - wzmacniamy swój potencjał artystyczny i zawodowy”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Warsztaty twórcze - wzmacniamy swój potencjał artystyczny i zawodowy”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery


 

SP.2610.2.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Bezpiecznie na Starówce”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Bezpiecznie na Starówce” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

 


 

SP.2610.1.2019 - Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Jak gotować żeby nie marnować?”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowego wydarzenia pod nazwą: „Jak gotować żeby nie marnować?” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące podmiotu

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Znak OA.2610.9.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w 8 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. III,V,VI i nieudzieleniu zamówienia w cz. I,II,IV


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Znak OA.2610.8.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu stacjonarnego w 4 placówkach Miejskiego Ośrodka zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I-III i nieudzieleniu zamówienia w części IV


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Znak OA.2610.7.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w 8 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Znak OA.2610.6.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu stacjonarnego w 5 placówkach Miejskiego Ośrodka zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Znak OA.2610.4.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo- rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

znak: OA.2610.3.2019

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych przy realizacji zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

znak: OA.2610. 2 .2019

Usługa dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c oraz w 15 placówkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 2 treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze


 

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

znak: OA.2610. 1 .2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1 800 litrów do końca 2019r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.23.2018

Znak: SP.2610.23.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: kompleksowa organizacja imprezy okolicznościowej „Wigilii” dla uczestników Klubu Samopomocy z ul. Kujawskiej 1, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania

zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

zał. 4 Wykaz osób

zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej

zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 23 - Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących

Znak: OA.2610.23.2018

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Lista drukarek

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.22.2018

Znak: SP.2610.22.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzeń pod nazwą: „Spotkania z tradycjami bożonarodzeniowymi" w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania

zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

zał. 4 Wykaz osób

zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej

zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 22 - świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2019, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka – obecnie przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia /14 pozycji/

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - lista osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.21.2018

Znak: SP.2610.21.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Andrzejki” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.20.2018

Znak: SP.2610.20.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Spotkania z kulturą”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 21 - Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - linie PSTN

Załącznik nr 2 - linie ISDN i MSN

Załącznik nr 3 - wykaz zadań

Załącznik nr 4 - wyliczenie kosztów jednostkowych

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - oferta

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 20 - Sprawienie pogrzebu zwłok dzieci

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2019, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 19 - Sprawienie pogrzebu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.19.2018

Znak: SP.2610.19.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik – zdrowo i bezpiecznie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.18.2018

Znak: SP.2610.18.2018

Przedmiot zamówienia: Nazwa zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr dla Starówki” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Zapytanie ofertowe nr 18 - Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie /dla osób fizycznych/

Załącznik nr 6 - Formularz wyliczenia kosztów/ dla osób fizycznych/

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego/2/

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego/3/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.17.2018

Znak: SP.2610.17.2018

Przedmiot zamówienia: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap III”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.16.2018

Znak: SP.2610.16.2018

Przedmiot zamówienia: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap II”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.15.2018

Znak: SP.2610.15.2018

Przedmiot zamówienia: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap I”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.14.2018

Znak: SP.2610.14.2018

Przedmiot zamówienia: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap III”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.13.2018

Znak: SP.2610.13.2018

Przedmiot zamówienia: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap II”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.12.2018

Znak: SP.2610.12.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.11.2018

Znak: SP.2610.11.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik - zdrowo i bezpiecznie”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.10.2018

Znak: SP.2610.10.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.9.2018

Znak: SP.2610.9.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o unieważnieniu

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.8.2018

Znak: SP.2610.8.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa realizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.7.2018

Znak: SP.2610.7.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.6.2018

Znak: SP.2610.6.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.5.2018

Znak: SP.2610.5.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa realizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zapytania
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
zał. 4 Wykaz osób
zał. 5 Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
zał. 6 Oświadczenie dot. RODO

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr 17 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zapytanie ofertowe OA.2610.17.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Torunia w latach 2016 - 2020, przyjętego Uchwałą nr 245/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 roku, zwany dalej programem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Program

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Druk sprawozdania

Załącznik nr 6 - Wykaz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 16  - opieka nad dziećmi

Znak: OA.2610.16.2018

Zapytanie ofertowe OA.2610.16.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć dla rodziców w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w wymiarze 30 godzin zegarowych realizowanych w trakcie 8 spotkań po 3 godziny 45 minut w dniach : od poniedziałku do soboty w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 15  - opieka nad dziećmi

Znak: OA.2610.15.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad dziećmi przez pedagoga podczas zajęć dla rodziców w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w wymiarze 24 godzin zegarowych realizowanych w trakcie 8 spotkań po 3 godziny w dniach : od poniedziałku do soboty w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.4.2018

Znak: SP.2610.4.2018

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Informacja o wydłużeniu okresu realizacji zamówienia i zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.3.2018

Znak: SP.2610.3.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Dzień Rodziny” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. RODO

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 14  - dostawa wody

Znak: OA.2610.14.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Zakres dostawy określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Wspólny słownik zamówień: kod  CPV 15981000-8 – wody mineralne

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.2.2018

Znak: SP.2610.2.2018

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Biesiada pełna atrakcji” w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Umowa nr: UM_SE.433.1.048.2016 z dnia 28 października 2016

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podmiotu ekonomii społecznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 13

- wykonywanie czynności pedagoga

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez pedagoga, w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 24 godziny zegarowe w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 12

- pełnienie opieki nad dziećmi podczas zajęć rodziców - przez pedagoga

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie opieki nad dziećmi podczas zajęć rodziców - przez pedagoga, w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 30 godzin w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr SP.2610.1.2018

Znak: SP.2610.1.2018

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Andersa 21 w Toruniu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 11/2018

Znak: OA.2610.11.2018

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez pielęgniarkę/położną w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 9 godzin zegarowych w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Znak: OA.2610.10.2018

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności przez pielęgniarkę/położną w związku z realizacją zadania: "O Mamo! O Tato! - psychoedukacja dla początkujących rodziców" (w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Znak OA.2610.9.2018
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne-Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 24 godziny zegarowe w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018

Znak: OA.2610.8.2018

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez pielęgniarkę/położną w związku z realizacją zadania: „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 9 godzin zegarowych w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Znak OA.2610.7.2018

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne-Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze: 24 godziny zegarowe w 2018 r.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia
Załącznik nr 5 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Znak OA.2610.6.2018

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z realizacją zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - Formularz wyliczenia kosztów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Znak OA.2610.5.2018

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (zwanym dalej Ośrodkiem), która obejmuje:

  1. Naprawę/usługę serwisową/przeglądy/konserwacje okresowe urządzeń drukujących Zamawiającego - drukarki sieciowe i lokalne (USB, LPT), wydawanie ekspertyz,
  2. Użyczenie urządzeń drukujących - jeżeli zaistnieje taka potrzeba (na wniosek Zamawiającego),
  3. Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
  4. Utylizację materiałów eksploatacyjnych,
  5. Dostawę, wdrożenie, uruchomienie systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem z zakresu usługi wyłączana jest dostawa papieru do urządzeń.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Lista drukarek

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

znak: OA.2610.4.2018

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (zwanym dalej Ośrodkiem), która obejmuje:

  1. Naprawę/usługę serwisową/przeglądy/konserwacje okresowe urządzeń drukujących Zamawiającego - drukarki sieciowe i lokalne (USB, LPT), wydawanie ekspertyz,
  2. Użyczenie urządzeń drukujących - jeżeli zaistnieje taka potrzeba (na wniosek Zamawiającego),
  3. Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
  4. Utylizację materiałów eksploatacyjnych,
  5. Dostawę, wdrożenie, uruchomienie systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem z zakresu usługi wyłączana jest dostawa papieru do urządzeń;

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - druk formularza oferty

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 4 - wykaz drukarek

Załącznik nr 5 - druk oświadczenia

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

Wyjaśnienie 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kancelarii, w związku z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 140 godzin w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - oświadczenia

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2018.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1 800 litrów do końca 2018r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 56/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności informatycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze około 80 godzin w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Zapytanie ofertowe nr 55/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości – w roku 2018 – pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - lista osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 54/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest cykliczna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej około 12 000 litrów do końca 2018 r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 53/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX – LEX dla samorządu terytorialnego - na kolejny rok (2018r.) w wersji licencji pływających wraz z komentarzami, obowiązujących na dotychczasowych zasadach – 1 licencja / 4 dostępy.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 52/2017

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2018, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 51/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1985 z późn. zm.). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 912) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 50/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badan i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk - wykaz konferencji

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Zapytanie ofertowe nr 49/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 48/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 47/2017

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu (I piętro).

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe nr 46/2017

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu (I piętro).

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 45/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 44/2017

 

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 43/2017

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac administracyjnych w związku z bieżącą działalnością Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 160 godzin w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 42/2017

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa kancelarii, w związku z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 140 godzin w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 41/2017

zedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Wyjaśnienie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 40/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1055575.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 2A - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca doświadczenia osób...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 39/2017

 

Świadczenie usług polegających na wsparciu osób i rodzin (mieszkańców Torunia), w zakresie problemów obejmujących tematykę ,,Konflikty w rodzinie - zagrożenia i szanse ich rozwiązania”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 38/2017

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - w wymiarze 60 godzin zegarowych w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 37/2017

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (mieszkańców Torunia), w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

 

Zapytanie ofertowe nr 36/2017

Wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 35/2017

wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 34/2017

Przedmiot zapytania: realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Torunia w latach 2016 - 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - program

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 33/2017

Przedmiot zapytania: Świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.

Zamówienie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1046357

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Załącznik nr 4 - WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 - INFORMACJA dotycząca doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania.


 

Zapytanie ofertowe nr 32/2017

Przedmiot zapytania: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 31/2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych psychologicznych (w formie wyjazdowej) dla 30 osób z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 30/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 29/2017

wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 28/2017

Przedmiot zapytania - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 27/2017

Przedmiot zapytania - wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 26/2017

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 25/2017

Przedmiot zamówienia: prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 24/2017

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 23/2017

Przedmiot zamówienia: jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 22/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 21/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej (m.in. kontrakt socjalny). Szkolenie ma służyć rozwiązywaniu trudności merytorycznych i rozwijaniu umiejętności, osiągania lepszych wyników, skuteczności pracy, omówienia problemów, ukierunkowania praktyki i uporządkowania planu pracy.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 20/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (do 25 osób).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 19/2017

Przedmiot zapytania: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 18/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 16/2017

Przedmiot zapytania: usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty systemowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Zapytanie ofertowe nr 15/2017

 

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o unieważnieniu postępowania.


Zapytanie ofertowe nr 14/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja


Zapytanie ofertowe nr 13/2017

Przedmiot zapytania: jednorazowa dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 12/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”, aplikującego ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 11/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychologicznych w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze 96 godzin w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 10/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze 66 godzin w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 09/2017

Przedmiot zamówienia: prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z realizacją zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 08/2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 07/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi naprawy i przeglądu kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu na stanie MOPR

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 06/2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 05/2017

Usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Fałata 34/46 w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Zmiana dot. zapytania ofertowego OA.2610.5.2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017

Usługa - przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX – LEX dla samorządu terytorialnego - na kolejny rok

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności informatycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze około 80 godzin w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 - w ilości szacunkowej około 1900 litrów do końca 2017 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść oferty

Załącznik nr 1 - wzór druku "Oferta"

Załącznik nr 2 - wzór druku "Oświadczenie"

Informacja

 


 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest cykliczna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej około 8000 litrów do końca 2017 r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór druku oferty

Załącznik nr 2 - wzór druku oświadczenia

Uszczegółowienie zapytania ofertowego OA.2610.1.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 29

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - wzór oferty

Załacznik nr 3 - oświadczenie

Informacja

Informacja o wyborze

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr 28

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości – w roku 2017 – pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia w wymienionych lokalizacjach

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór ofery

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 27

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 26

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 25

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania remontu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdującą się przy ul. Fałata 34/46 w Toruniu.

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 24

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 23

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Wyjaśnienie nr 1

Informacja o unieważnieniu części III postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 22

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o  przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa oprogramowania dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - druk oferty

Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego 22

Wyjaśnienie nr 2 dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 21

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa oleju opałowego w ilości około 1200 litrów do końca 2016r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 20

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, aplikującego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - wyliczenie kosztów jednostkowych

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 7 - oferta

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 18

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie  nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c i ul. Batorego 38/40.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważnieniu części VI postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 17

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 16

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszkań chronionych oraz Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Miasta Torunia

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 15

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na terenie Gminy Miasta Toruń, usługi pogrzebowej zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 14

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 13

Przeprowadzenie projektu badawczego z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej w Gminie Miasta Toruń

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - druk oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz mieszkań chronionych na terenie Miasta Torunia.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu całego postępowania


 

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie projektu badawczego pt. „Integralność rodziny w kontekście umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na przykładzie rodzin zamieszkujących miasto Toruń”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych i superwizyjnych metodą dialogu motywującego dla około 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących pracę bezpośrednio z rodziną biologiczną, posiadającą problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz z rodzinami zastępczymi.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych psychologicznych (w formie wyjazdowej) dla 30 osób z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - druk oferty

Załacznik nr 2 - druk oświadczenia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Torunia w latach 2016 - 2020, przyjętego Uchwałą nr 245 / 16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 roku, zwany dalej programem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Program

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie

Załacznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 4

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Rodzinnego Domu Dziecka i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Torunia.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa druków

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

prowadzenie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru budowlanego/inwestorskiego przy likwidacji barier

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - Meble 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli
wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty – 04 marzec 2016r. do godz. 9.00

Jednocześnie informuję, że termin wykonania niniejszego zamówienia to 25 marca 2016r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta

Wyjaśnienia z dnia 1 marca 2016r.

1. Informacja - wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.03.2016 do godz. 15.00

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po doprecyzowaniu z dnia 02 marca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe , którego przedmiotem jest jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Gminy Miasta Toruń oraz pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Uwaga !

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia osobno.

Część I zamówienia – wykonanie, dostawa i montaż szafy z przesuwanymi drzwiami;

Cześć II zamówienia – wykonanie, dostawa i montaż 3 komód trzydrzwiowych z półkami;

Część III zamówienia – zestaw mebli dla Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć

do dnia 11.12.2015r. do godz. 9.00
Zapraszam

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - usługa pogrzebowa zwłok dzieci martwo urodzonych - 2016

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na terenie miasta Torunia, usługi pogrzebowej zwłok dzieci martwo urodzonych

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie, że wykonywana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Załacznik nr 3 - wykaz minimum 10 usług, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych - 2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie, że wykonywana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Załacznik nr 3 - wykaz minimum 10 usług, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Obiady - 2016

Zapytanie ofertowe - dostawa – realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 19 000 zestawów obiadowych w roku 2016.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - oferta
Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 08 maja 2023 06:56  
Statystyki:
Kto jest online: