Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy i zlecanie zadań

Email Drukuj PDF

Konkurs nr 14/2024 - prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób

Konkurs nr 13/24 - prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Konkurs nr 12/2024 - organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs nr 11/2024 - na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs nr 2/2024 - realizacja w roku 2024 zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs nr 1/2024 - prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Konkurs nr 41/2023 - realizacja w roku 2023 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Konkurs nr 2023/28 prowadzeniu mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Konkurs nr 3/2023 - na realizację zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym

Ogłoszenia konkursu pn. prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 54/2022-nabór kandydatów

Konkurs nr 32/2022 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Konkurs nr 25/2022 - prowadzeniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

KONKURS NR 2022/24 - konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Konkurs nr 11/2021 - otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Konkurs nr 10/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Konkurs nr 9/2022 ( prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz świetlic

Konkurs nr 8/2022 - prowadzenie DPS dla min. 27 i max 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Konkurs nr 7/2022 - prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu

Konkurs nr 32/2021 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb

Konkurs nr 15/2021 - organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

KONKURS NR 14/2021 - na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Konkurs nr 13/2021 - prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie GMT reprezentowana przez MOPR w Toruniu, dla realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020

Konkurs nr 51/2020 - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Konkurs nr 50/2020 na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta Toruń

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2020 w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację w l. 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020r. do 28 lutego 2021r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2020 Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne

Otwarty konkurs - prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dla dzieci powyżej 14 roku życia

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego

Otwarty konkurs ofert - utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda)

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób”

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!”

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "prowadzenie placówek wsparcia dziennego"

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywny Senior”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2020 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2021r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 143 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Lewobrzeżu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie Czerniewic w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację usług asystenckich (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesam., w tym starszych i niepełnospr., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia w zw z projektem „Rozwój usług społecznych w GMT”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” w ramach ZIT w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Masta Toruń

Otwarty konkurs ofert na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2017)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2016)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku

Otwarty konkurs ofert na ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla co najmniej 15 dzieci

Otwarty nabór partnera

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert 8/2015

Otwarty konkurs ofert 7/2015

Otwarty konkurs ofert 6/2015

Otwarty konkurs ofert 5/2015

Otwarty konkurs ofert 4/2015

Otwarty konkurs ofert 3/2015

Otwarty konkurs ofert 2/2015

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc na terenie Gminy Miasta Toruń dla dzieci powyżej 10 roku życia

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA DLA CO NAJMNIEJ 142 OSÓB

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:32  
Statystyki:
Kto jest online: