Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę węgla w 2016 roku

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony na zakup węgla – orzech – i dostarczenie go do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 1900 ton, w roku 2016.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2015/S 202 - 365974
Opublikowano w Biuletynie Zamowień Publicznych pod numerem 276686-2015 Data publikacji: 19.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu

Załacznik nr 4 do SIWZ - Informacja dotycząca grupie kapitałowej

Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie,że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o powtórzeniu czynności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/2/

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 23 czerwca 2016 06:50  
Statystyki:
Kto jest online: